Fogyás visszavonulás Románia

fogyás visszavonulás Románia

Noha ez a szám nem jelentéktelen, az A népszámlálások vagy a népmozgalom eredményeit közlő kiadványokban még csak említés sem történik a kivándorlásról, mint létező demográfiai folyamatról. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint A Moldva és Havaselve egyesüléséből ben létrejött Románia területe és népessége - az első világháborút követő Párizs-környéki békeszerződéseknek köszönhetően - több mint kétszeresére növekedett.

Az etnikailag csaknem homogén kis balkáni állam - Erdély és a kelet-magyarországi részek, valamint Besszarábia és Bukovina bekebelezése révén - egyik napról a másikra többnemzetiségű középhatalom lett, fogyás visszavonulás Románia a nem román nemzetiségek aránya megközelítette a 30 százalékot.

A nemzetiségi statisztika között A nemzeti kisebbségek viszonylag nem nagy száma némileg elfogadható indokát képezhette annak, hogy a régi előtti Romániának miért nem volt nemzetiségi statisztikája. Hogy az es népszámlálás nemzetiségi adatait kellően kiértékelhessük, tekintsük át Románia nemzetiségi statisztikájának mindössze 47 évre visszanyúló történetét, különös figyelemmel arra, hogy népszámlálásonként milyen elvek szerint határozták meg a nemzetiség fogalmát és milyen gyakorlatot követtek az adatközlés területi részletezésével kapcsolatban.

Hogy a zsírégetőnek van- e mellékhatása? fogyás visszavonulás Románia megnagyobbodott területén először ban végrehajtott népszámlálás eredményeiről közzétett tíz vaskos kötet az akkori ún. Jelentősége ezúttal abban a vonatkozásban emelendő ki, hogy a népesség vallásfelekezeti megoszlása mellett nemzetiségi és anyanyelvi összetételét is községenként részletezve mutatta ki s így adatsorai a romániai nemzetiségi és anyanyelvi statisztika bázisaként értékelhetők.

A nemzetiség fogalmát akkor a "neam" szóval fejezték ki, amit a népszámlálási kiadvány franciára "appartenance ethnique", angolra "nationality or race " kifejezésre fordított le, magyarul a "nép, nemzet" szóval fejezhető ki. Az egyetlen kötet, melyben a magyar statisztikai hivatal a begyűjtött adatanyagnak csak egy töredékét hozta nyilvánosságra, községenként tájékoztat Észak-Erdély népességének anyanyelv, nemzetiség és vallás szerinti megoszlásáról.

fogyás ideális arány

A számlálólapon külön kérdőpont tudakolta az összeírt személy nemzetiségét és külön kérdőpont az anyanyelvét, s ennek megfelelően külön-külön tájékoztattak - az akkor érvényben volt tartományi regiune beosztás szerint részletezve - a népesség nemzetiségi és anyanyelvi fogyás visszavonulás Románia.

Az E különösnek tetsző megállapítás akként értelmezendő, hogy a népszámlálás végleges adataiból a népesség nemzetiség szerinti összetételét - mint erről a későbbiek során majd meggyőződhetünk - lehetetlen kideríteni. Az előzetes eredményekről kiadott hivatalos közlemény IV.

chana sattu fogyás

Ha feltételezzük, hogy az idézett irányelv értelmében minden állampolgár valóban szabadon nyilváníthatta ki nemzetiségét, akkor talán nem kételkedhetünk abban sem, hogy híven tükrözi az állampolgároknak a számlálólapokon regisztrált nyilatkozatait az a táblázat is, melynek adatsorai szerint a központi népszámlálási bizottság részletezte a nemzetiségek lélekszámát, valamint az összes népességhez viszonyított arányát.

Feltevésünket alátámasztja a táblázat fogyás visszavonulás Románia populaţia pe naţionalităţi, magyarul "a népesség nemzetiség szerint"valamint rovatcíme is: "naţionalitatea declarată", azaz "deklarált nemzetiség". E táblázatból kitűnik, hogy Románia népessége - a románokat mint többségi nemzetet is ide sorolva - 25 olyan nemzetiségre tagolódik, melyek név szerinti felsorolása akár számaránya miatt, akár valamely más szempontból indokoltnak mutatkozott, nem számítva az "egyéb nemzetiségek" címszó alatt összefoglalt kisebb etnikai töredékeket.

Lásd az 1. Meglepő, hogy a táblázat a korábbi népszámlálások alkalmával mindig egységesen számbavett egyes nemzetiségeket töredékekre bontva, hét új "nemzetiség" létezéséről ad számot: macedorománok, aromunok, székelyek, szászok, svábok, lipovánok, valamint az ukrán nemzetiségtől különválasztott rutének.

Ma van Amália napja!

A 19 milliós román tömeghez képest a külön nemzetiségként kimutatott fogyás visszavonulás Románia és macedoromán olyan jelentéktelen töredék, hogy csak a nemzeti kisebbségek megosztásának átlátszó kendőzéseként fogható fel. A magyar nemzetiség 1,7 milliós számához viszonyítva az székely sem számottevő. A német nemzetiség számarányát szintén nem befolyásolja lényegesen az, hogy ezer német nemzetiségű mellett önálló nemzetiségként szerepel szász és sváb.

De már az orosz nemzetiségűek száma csaknem harmadával mutatkozik kevesebbnek annak következtében, hogy a táblázat mint önálló nemzetséget tünteti fel a dobrudzsai oroszok körében elterjedt lipován vallási szekta híveit, szám szerint 11 ezret.

Navigációs menü

Mégis felveti a kérdést: vajon a nemzeti kisebbségek felaprózása nem a nemzetiségi koncepció s ezzel párhuzamosan a nemzetiségi politika szemléletváltozását jelzi? Egy olyan nemzetiségi statisztika elvi megalapozását, amelyben magyarok, németek, ukránok, oroszok többé nem mint egységes nemzeti kisebbségek szerepelnek s így - különböző kritériumok alapján - töredékeik nagyobb arányú leválasztása által számuk még alacsonyabbra szorítható.

Ebben a vonatkozásban figyelemre méltó, hogy hivatalos megnyilatkozások az "együttélő nemzetiségek" sorában gyakran emlegetik a magyarok mellett külön a székelyeket, németek helyett pedig szászokat és svábokat.

A népesség "nemzetiség és anyanyelv" szerint Az A népszámlálás végleges eredményeiről közzétett kiadványnak "a népesség nemzetiség és anyanyelv szerint" populaţia după naţionalitate şi limba maternă cím alatt közzétett adatsorai [13] lényegileg sem a népesség nemzetiségi viszonyairól, sem anyanyelv szerinti megoszlásáról nem adnak világos képet s ezáltal azt a benyomást keltik, mintha inkább a kérdés elködösítését céloznák. Nem szorul magyarázatra, hogy a nemzetiséget is, az anyanyelvet is más-más kritériumok határozzák meg s így nem azonos fogyás visszavonulás Románia jellemzőket fejeznek ki.

E két eltérő demográfiai fogalom összekapcsolása tehát már önmagában is durva módszertani hibának minősíthető. Fogyás visszavonulás Románia inkább, mert a népszámlálási kiadvány bevezető szövege világosan utal arra, hogy a számlálólapon külön tudakolták a Ami tehát az adatfelvételt illeti, a régebbi gyakorlathoz képest semmi változás nem történt. Miután az előzetes eredmények alapján - mint láttuk - már ismertették a népesség nemzetiségi szerkezetét, mi késztethette mégis a népszámlálási kiadvány szerkesztőit arra, hogy változtassanak az adatközlés addig követett módszerén?

Autentikus válasz hiányában megkíséreljük erre a kérdésre majd az adatok elemzése fogyás visszavonulás Románia, közvetve válaszolni. A végleges eredmények "nemzetiség és anyanyelv" szerint részletezett adatait az 1. Már ebből is látható, hogy jóval többről van itt szó, mint az előzetes eredmények esetleges kisebb számítási hibáinak helyesbítéséről, ami egyébként általában nem kifogásolható és magyarázatot sem igényel.

távolítsa el a zsíros őrölt marhahúst

Jogosan felróható, súlyos hiba azonban, hogy a statisztikai igazgatóság a jelentős eltéréseket egyetlen szóval sem tartotta szükségesnek megindokolni s arra sem adott magyarázatot, hogy milyen elvek szerint, milyen módszerrel történt a "nemzetiség és anyanyelv" vegyes fogalomkörének meghatározása, a két kérdőpontra adott, esetenként eltérő nyilatkozatok alapján.

Ha jól szemügyre vesszük a táblamelléklet A cél tehát a románság számának megemelése volt s ez érthetővé teszi, miért maradt el a hivatalos magyarázat. Minden név fogyás visszavonulás Románia felsorolt nemzeti kisebbség száma csökkent a nemzetiségi statisztikához viszonyítva, így a magyaroké kereken 36 ezerrel, a németeké több mint 26 ezerrel.

Legfeltűnőbb fogyás visszavonulás Románia, hogy a ezer cigány nemzetiségűnek alig harmada, mindössze 76 ezer tehát ezerrel kevesebb szerepel a vegyes "nemzetiségi és anyanyelvi" statisztikában.

Tekintve, hogy az oroszok száma kereken 15 ezerrel lett kevesebb, ez annak a jele, hogy nem ide sorolták a lipovánokat, de nem számíthatták az egyéb fogyás visszavonulás Románia és nemzetiségűek csoportjába sem, mivel itt mindössze 7 és fél ezer többlet mutatkozik, ami kisebb a lipovánok 11 ezernek kimutatott számánál.

Ez magyarul értelemszerűen bár nem eléggé szabatosan így fejezhető ki: "eltérő nemzetiségű és anyanyelvű". Feltehető, hogy ebbe a kategóriában azokat sorolták, akiknek számlálólapján az anyanyelv nem volt azonos a nemzetiséggel. Hihetetlennek tűnik azonban, mintha ben még 45 ezer se lett volna azok száma, akiknek bevallott nemzetisége anyanyelvétől eltérő volt, fogyás visszavonulás Románia ezt alátámasztják az alábbi adatok. A korábbi népszámlálások alkalmával, amikor - mint tudjuk - a népesség nemzetiségi viszonyairól és anyanyelv szerinti megoszlásáról külön-külön statisztikai felmérés készült, emellett még a nemzetiség és anyanyelv korrelációját is kimutatták, s így tájékoztattak az egyes nemzetiségek anyanyelvi tagolódásáról is.

Miként a 2. Mindezt mérlegelve, a népszámlálás végleges eredményei alapján közzétett vegyes "nemzetiségi és anyanyelvi" statisztikát sem a nemzetiségi, sem az anyanyelvi viszonyok tekintetében nem lehet hitelt érdemlőnek fogyás visszavonulás Románia. Ezért csak az előzetes eredmények nemzetiségi adatait tekinthetjük irányadónak, amikor az alábbiakban megkíséreljük figyelemmel kísérni a nemzetiségek lélekszámváltozásait a korábbi népszámlálások nemzetiségi statisztikájához viszonyítva.

nyirokcsatorna a fogyáshoz

A népesség nemzetiségi összetételének módosulásai a népszámlálások tükrében Tyerleckij szovjet demográfus a nemzetiségi statisztika torzításainak helyesbítési módszereiről írt tanulmányában - egyebek között - torzításra utaló jelenségként értékeli a nemzeti kisebbségeknek az uralkodó nemzetnél lényegesen alacsonyabb szaporodási arányát, hangsúlyozva, hogy azt csak a kivándorlási statisztika adatai igazolhatják.

Ezt a folyamatot - bár Tyerleckij szerint a torzított nemzetiségi statisztika tipikus példája lehetne - a román statisztikai szolgálat kiadványai egyrészt az "asszimiláció objektív folyamata"-ként értékelik, másrészt a románság kedvezőbb természetes reprodukciójával magyarázzák, emellett rámutatva - konkrét adatok nélkül - arra, hogy jelentős számú német és zsidó hagyta el az országot.

Sem a románok nagyobb szaporaságára, sem a kisebbségek kivándorlására vagy asszimilációjára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre olyan megbízható adatok, amelyek a nemzetiségi statisztika hitelességét igazolhatnák.

Igaz ugyan, hogy a nemzeti kisebbségek átlagon aluli szaporodási aránya vagy éppen lélekszámuk fogyása a nemzetiségi statisztika fogyás blokk ferdítésének jeleként is felfogható, utalhat azonban asszimilációs folyamatra is, aminek a románság nagyobb szaporaságára gyakorolt hatása se lebecsülendő.

A szocialista román államapparátus - a marxi-lenini nemzetiségi politika szüntelenül fogyás visszavonulás Románia irányelvével szöges ellentétben - egyre jobban fogyás visszavonulás Románia a kisebbségek anyanyelvi oktatási-művelődési lehetőségeit, korlátozza anyanyelvük közéleti sőt munkahelyi használatát s a burzsoá nacionalizmus fegyvertárából kölcsönzött számtalan egyéb módszer alkalmazásával világos tanújelét adja, hogy legfőbb célja az etnikai kisebbségek beolvasztása s ezáltal az ország egységes nemzeti karakterének kiteljesítése.

A nemzetiségek lélekszámának alakulását szaporodását vagy fogyását az és között lepergett 11 fogyás visszavonulás Románia alatt az 1.

  • Elveszíti a zsírt 9 hét alatt
  • Ésszerű fogyás hetente kg
  • Észak-Erdélyben, ezen belül Székelyföldön a Maniu-gárdák néven hírhedtté vált önkéntes osztagok, a második bécsi döntést követően Romániánál maradt Dél-Erdély néhány helységében pedig a reguláris román alakulatok rendeztek vérfürdőt.
  • Romániai magyarok – Wikipédia
  • A mexikói származású ducimodell akkor döbbent rá, hogy nincs tovább, amikor az egyik repülőgéptársaság arra kérte, legközelebb két jegyet vásároljon utazásához, egy ülésen ugyanis már nem fér el a csípője.
  • Székelyek, románok, cigányok A székelyek mellett jelentősebb számban románok és cigányok laknak Zabolán, ezért napjainkban itt minden falubelinek természetes törekvése, hogy a saját nemzeti identitását ebben a jellegzetes etnikai közegben éli meg, alakítja és formálja.

Ennek alapján megállapítható, hogy a felsorolt 16 nemzetiség közül tíznek a lélekszáma fogyott, további három pedig az átlagosnál jóval mérsékeltebb arányban gyarapodott.

A német nemzetiség lélekszáma főképpen a kivándorlás következtében csökkent. Figyelembe véve azonban, hogy Románia jelenlegi területén ban még ezer német élt, ban viszont már mindössze ezer, negyed millióra tehető az a veszteség, amit a világháborús események okoztak a németek soraiban. Noha a harctéren elesettek száma se lehetett jelentéktelen, ennél jóval többre, mintegy száz ezerre becsülik azok számát, akik a visszavonuló hitleri csapatokkal családostól Nyugatra menekültek és közel ugyanennyire azokét, akiket a román kormány a háborús károk helyreállítására munkaerőként a Szovjetunióba küldött, de onnan szülőföldjükre vissza se térve, egyenesen Németországban vagy Ausztriában fogyás visszavonulás Románia le.

Bár a németek asszimilációs vesztesége elhanyagolható, természetes szaporodásuk a gyermekáldás korlátozása folytán már régebbre visszamenően igen kedvezőtlen volt.

Tartalomjegyzék

Még súlyosabb a zsidóság vesztesége. Románia ban még ezer főnyi zsidóságának egyes becslések szerint mintegy fele esett a németbirodalmi gázkamrák vagy a belföldi antiszemita pogromok, tömegmészárlások áldozatául. Számuk ban 43 ezerre, ben 26 ezerre esett, ami egyértelműen jelzi, hogy 21 év alatt ezer zsidó vándorolt ki. Az ukrán-rutén nemzetiség lélekszáma ban még meghaladta a 60 ezret. Ez a szláv népcsoport, melynek többsége az egykori Fogyás visszavonulás Románia megye Romániához csatolt, Kárpát-Ukrajnával határos részén etnikailag alig kevert tömbben él, fogyás visszavonulás Románia múlt század vége óta kitűnt az átlagosnál jóval magasabb természetes szaporodásával.

Nem valószínű, hogy hagyományos szaporaságuk az utolsó évtizedekben lényegesen csökkent volna. Indokolt ezért a kérdés felvetése: mi az oka annak, hogy számuk óta 5 ezerrel fogyott. Minthogy nincs tudomásunk a rutének kivándorlásáról, - amennyiben nem vonjuk kétségbe a nemzetiségi statisztika hitelességét - feltehetően asszimilációs folyamattal állunk szemben. Fogyott a többi szláv etnikai kisebbségek lélekszáma is.

Ezek közt meg kell említenünk a múlt század folyamán Erdélyben keletkezett szlovák falu-csoportokat, a bánáti cseh és bolgár-krassován településeket, valamint a jugoszláviai Vajdaság etnikumával összefüggő szerb-horvát községeket.

Erdély, Partium, a Bánság keleti része, Máramaros déli része (Románia)

A népszámlálások idősorai e kis szláv szigetek fokozatos felmorzsolódását jelzik. Hasonló a helyzet az orosz nemzetiségnél is: az ban kimutatott 39 ezer orosszal szemben a mostani népszámlálás csupán 21 ezret mutat ki, így még a 11 ezer lipován hozzászámításával is 7 ezernyi fogyás mutatkozik.

Az előzetes eredmények szerint ben kereken ezren vallották magukat cigány nemzetiségűnek, így a lakosság közel 1,1 százalékát kitevő cigányság ma, a magyarok és a németek után, Románia nagyságrendben harmadik nemzeti kisebbsége.

fogyás ingerlékenység

Míg az Mivel magyarázható a minden más etnikai csoportnál szaporább cigányság számának e feltűnő csökkenése? Az as lélekszámot véve alapul - ha a cigányság természetes szaporodási arányát igen mérsékelten, csak az összes népesség szaporodási arányával azonos mértékűnek tételezzük fel - számuk ra akkor is el kellett volna érje a ezret. Ez azt jelenti, hogy ban a cigányoknak alig 20 százaléka vallotta magát cigány nemzetiségűnek, míg 80 százaléka valamely más nemzetiségi csoportban szerepelt.

Mégsem lehet ebből a cigányok felgyorsult asszimilációjára következtetni. Az a tény ugyanis, hogy ben csaknem négyszer annyian vallották magukat cigány nemzetiségűnek, mint 11 évvel előbb, bizonysága annak, hogy a cigányok asszimilációja korántsem lehetett olyan mérvű, miként fogyás visszavonulás Románia a korábbi statisztikai adatok tükrözték, s egyben világosan jelzi a cigányság etnikai identitásának tudatosodását.

fogyni felállva

Felismerve azonban az összefüggést a cigányok számának növekedése és a románság számának ezzel csaknem azonos mértékű csökkenése között, a végleges eredményekben már ezerrel kevesebb cigányt mutattak ki s ezeket is a románokhoz számították. Nem kétséges tehát, hogy a cigányokra vonatkozó statisztikai adatok teljesen megbízhatatlanok, ellentmondásosak s ennek fogyás visszavonulás Románia a cigány-statisztika torzítólag hat a nemzetiségi statisztika egész szerkezetére.

A magyarság lélekszámának alakulása A nemzetiségi statisztika bírálata kapcsán részletesebben elemezzük a magyarság lélekszámának alakulására vonatkozó, minket leginkább érdeklő idősorokat. Románia nemzeti kisebbségei, a németek egy részének kivételével, általában kisebb-nagyobb szórványokban élnek, minek következtében népi állományuk fogyás visszavonulás Románia az asszimiláció objektív törvényei is inkább veszélyeztetik. A magyarság is csak ott képes a nemzeti létét fenyegető törekvésekkel szemben viszonylag sikeresen védekezni, ahol összefüggő tömbökben települve lehetősége nyílik - bár egyre szűkülő keretek között - zárt közösségi életformájának megőrzésére.

További a témáról