Fogyás visszavonulás minnesota. A Houston is nyert Bostonban, tovább süllyed a Celtics - NSO

NHL: a Pittsburgh győzelme, visszavonultatták Lemieux mezét

Kedves tanuló ifjúság!

Értékeljük az új igazolásokat és cseréket

Fogyás visszavonulás minnesota a há­ lás kegyelet, mely tudja, hogy legnagyobb részét azon szellemi kincsek­ nek, melyeket sajátunknak mondunk, halottaink fennálló s bennünk élő alkotásainak köszönjük, — méltán ünnepli az egész föld kerekségén a nagy ember emlékét, s megköveteli tőlünk is, hogy, kis körben bár, de hálatelt szívvel tegyük le közös jótevőnk sírjára a megemlékezésnek örökké üde koszorúját.

Luther Mártonban egy nagy eszme nagy emberére talált. Böhm Karoly. Az emberi szív ezen elolthatatlan vágya, az ideál, melynek oltárán az emberiség legjobbjai vérüket és életüket mindenkor szívesen hozták áldozatul: az egyéni szabadság örök eszméje.

Ez esz­ mének adott kifejezést Luther, nem leplezve és habozva, hanem nyíltan és határozottan; s hogy e magot, melyet az utódok gondozása széles gyökerű s magas lombozató fává fejlesztett, az emberiségbe elvetette, azon talajba, mely annak felnevelésére legalkalmasabb s oly bölcs óva­ tossággal, mely fejlődését biztosította, — ez Luthernek örökké tartó dicsősége, mely azt nem csak hitfelekezete, hanem az összes világ előtt megilleti.

  1. HU
  2. NHL: a Pittsburgh győzelme, visszavonultatták Lemieux mezét - NSO

Rendkívüli eszköz kellett ez eszme megvalósítására; ember, kinek szelleme ily nagy gondolat megértésére, rajongó szeretetére és szívhez szóló. Megáldva a szellemi erő bámulatos adományaival, sanyarú nélkülözések között hozzá szokott a kemény és nehéz munkához, mely önállóvá teszi s önerejével táplálja a férfiút.

FOGY MN Á S IU M ÉRTESÍTŐJE

Kételyektől tépett fiatal szíve iszonyú belső küzdelmeken ment keresztül, melyek érzelmeit ne­ mesítették s akaratát megedzették; s mikor az eszme a küzdőtérre hívta, ott állott készen fogyás visszavonulás minnesota élethalál-harczra, hogy az eszme igazságát, ha kell, saját életének feláldozásával is megbizonyítsa.

Veszély és fenye­ getés meg nem ingatta őt soha perczig sem ; támaszkodva a szent írás szellemére, melyben lelki üdvösségét megtalálta volt, bízva istenében, ki szemlátomást tartá védő kezét üldözött feje fölött, — úgy állott daczos elszántsággal az lefogyhatok egy héten belül szerzetes a bámuló birodalmi gyűlés előtt, hogy tanúságot tegyen lelke szabad meggyőződése mellett. S e meg­ győződés terjesztése volt azon czél, melynek szolgálatába állította szel­ lemét ; magával ragadó szónoki képessége; anyanyelvének utódai által soha felül nem m últ ismerete s művészi kezelése melynek a német nemzet egyik legnagyobb kincsét, a bibliafordítást köszöni ; előadásának egyszerűsége, szemléletisége, szívre ható hatalma, — a nép szívébe mé­ lyen vésték azon tanokat, melyek által Luther maga is visszanyerte volt lelke nyugalmát, tí a hova fogyás visszavonulás minnesota beszéd nem hathatott, oda hatott a m ű­ vészet Luthernek világhírű egyházi énekeivel, melyek férfias hangzatosságukkal a szívet megnyerve, a tan elfogadására is késztették a lelkeket.

Az egyéni szabadság eszméje, melynek megvalósítására Luther volt az alkalmas egyéniség, teljes gazdagságát nem fejtette ki egyszerre; lassan, mint a magas fogyás visszavonulás minnesota csekély magból, hajtotta az eszme azon három ágát, melyek a világ összes viszonyaiba éltetve terjedtek szét: a lelkiismeret, a tudomány és a társadalom szabadságát.

A talaj, melybe Luther ez eszmét bölcsen elvetette, a vallásos kedély volt, minden lelkesedésnek s nagynak forrása. Előbb a szíveket kellett megnyerni s fogyás visszavonulás minnesota velők azon boldogító érzetet, mely a félelemtől megszabadult lelkiismeretet átlengi, hogy az emberek e hit­ ért életüket és vagyonukat feláldozzák.

Mikor Sickingen lovag fegyveres segédkezét visszautasította s a heves H utten Ulrik nyugtalan­ ságára azt válaszolta: «ha az evangyeliom olyan természetű volna, hogy azt a hatalmasak tarthatnák fen, fogyni cukorfüggőség nem bizta volna halá­ szokra», — akkor a gyenge csirát megmentette a politikai viharok rom­ boló hatalma elől, mely azt kezdetben is megfojtotta volna.

Ezen belső, ingatliatatlan meggyőződésből terjedt világszerte las­ san, de biztosan a szabadság szelleme. A protestáns szellemben újra szervezett egyházközségek s a protestáns iskolák, melyekben protestáns hitben és szellemben nevelték az ifjakat mihez Luther remek kátéjával megtette a kezdetethit- és életközösségben nagy államokká olvasztot­ ták az egyes nemzeteket s megalakult a szabadság számára azon asy­ lum, melybe vihar idején mindannyiszor visszahúzódhatott, hogy amiak nyugalmában szellemi remekeit megalkossa, mint a gyöngykagyló be­ cses gyöngyeit a tenger nyugodt fenekén.

E gyöngyök legragyogóbbja lsedig a lassan felébredt türelmesség szelleme volt. A protestáns ember meg van győződve, hogy az igazság egy ugyan, de alakjai számtalanok, mint a mező illatos virágai; s ő, a sokat üldözött, hogy akarhatta volna megvonni felebarátjától azt, a mit maga számára oly keserves harczokban biztosított, hite s lelkiismerete szabadságát!

Nem azért szakadtunk el Eómától, hogy' egy új papság verjen régi bilincsekbe; de nem azért lettünk szabadokká sem, hogy másokon zsarnokoskodjunk. A mikor a Protestantismus maga hajtja magát a rabigába, vagy másokkal próbálja ugyan azt tenni, a mikor szabadságáról és a tolerantiáról lemond, akkor saját kezével tépi le azon zászlót, melynek csillaga alatt vívta ki leg­ nagyobb győzelmeit.

  • Abszolút rendben van, főleg, hogy más csapatok is licitálhattak rá, és a Cowboysnak nagyon kellett Cooper.
  • Hogyan kell eltávolítani a zsírt a borda
  • Home Hogyan kell eltávolítani a zsírt a borda Akkor vajon hogyan fogja levágni az, aki eleddig még soha életében nem találkozott élő csirkével?

Csakis a türelmesség ezen szellemétől átlengett társadalomban hajthatta a protestáns elv második ág át: a tudományos vizsgálódás szabadságát. S ez elvtől Luther utódai soha sem tértek 6 el. A protestáns türelemben megalakult államok nyújtották a szabad tudománynak az első menhelyet, a szorgalmas Hollandia, a higgadt Anglia, s Németország protestáns vidékei.

De ha a lelkiismeret hitét senkiben nem bolygatjuk is, a tudománynál a kíméletlen kritikát írjuk zászlónkra s Lutherrel azt követeljük: «Lasset die Geisteraufeinander platzen». S a mit Luther idejében sejteni sem mertek, azon szabadsáságot, melyért Galilei börtönbe, Giordano Bruno a máglyára került, — e szabadságot mai nap tény gyanánt szemléljük magunk körül. A tudo­ mány münden ága a szabad vizsgálódás gyümölcse; a szabad, elfogülatlan vizsgálódás, mely nem tekint babonás előitéletekre, hanem csak az egyetemes ész örök törvényeire, mai nap többé nem engedmény s koldus alamizsna, melyet a hatalmas oda vethetne kegyelemből az elmélkedő tudósnak, hanem jog, többet mondok: erkölcsi kötelesség.

Ott vannak a mathematikusok: Euler, Bernouilli, a nagy Gauss, az elegans Abel, az óriási munkaerejű Kepler; ott a történészek közt: Schlosser, Botteck, Banke, Curtius, Mommsen; ott vonul el előttünk a koszorús philosophusok hosszú sora: az egyetemes képzettségű Leibnitz, a rend­ szeres Wolff, a bámulatos Kant, a hajthatatlan lelkű Eichte, a költői Schelling, a dialektikusok legnagyobbika: Hegel, a finom boncoló Herbart, az elkeseredett Schopenhauer; ott ragyog a fogyás visszavonulás minnesota irodalom egén a fényes kettős csillagzat: Schiller és Goethe, hazánk felett őrködik Arany János mellett halhatatlan emlékű Petőfi Sándorunk; a művé­ szetben : Holbein, Cranach, Dürer a festők; a zenében az orgonafugák megalapítója Bach Sebestyén s a Bachok családja; ott az ál­ lamférfiak sorában, hogy idegeneket ne említsek, hazánk legnagyobb­ jai között a szabad eszmék rettenthetetlen terjesztője: Kossuth Lajos.

S hol keressük azon forrást, melyből a szellem eme kristályfolyói fa­ kadtak? Azon indításban, melyet Luther vallásos egyénisége fogyás visszavonulás minnesota a magára eszmélő emberi szellemnek! Azon férfiak, kik kölcsönös tiirelmességgel egymást szeretni tanul­ ták, kiknek cselekedeteit a szabad tudomány vezérelte, a szabadság esz­ méjét végre a társas életbe is átvitték. Kötelességérzet és munkásság a protestáns elvnek egyenes folyományai s kötelesség és munka szabaddá teszi s függetlenné a férfiút.

Luther korában a protestáns elv ezen ágá­ nak sem helye, sem ideje nem volt s azért Luther helyesen tette, mikor 7 a maga ügyét a lázadó parasztok ügyétől elvál aszta. De az eszmét el­ nyomni ez irányban sem lehetett; a mikor a tudomány megszabadította az fogyás visszavonulás minnesota s szokottá vált katkolikus államokban is az, a mit a Prote­ stantismus mint új adományt nyújtott volt a világnak, — akkor meg­ történt a hihetetlen, Luther korában fogyás visszavonulás minnesota sejtett dolog: a paraszt is felszabadult s a franczia nagy forradalom véres erőszakkal elszakította azon rögtől, melyhez évezredeken át a hatalmasok önkénye által kötve volt a szegény ember fia.

Összes emberi viszonyaink az egyéniség megbecsülésére épültek; a kinek képessége van, annak szabad a legmagasabbra törekedni s mester­ emberek fiait látjuk a leghatalmasabb népek élén intézni azoknak s szomszédjaiknak sorsát.

FOGY MN Á S IU M ÉRTESÍTŐJE

S ha van még sok hiány, ha a roszakarat még sokszor el is nyomja a tehetséget, egyet fogyás visszavonulás minnesota az emberiség s azt nem fogja elfelejteni soha: előttünk lebeg mint ideál, melyre töreked­ nünk kell egész erőnkkel, egy oly társadalom, melyben mindenki szel­ lemi érdeke szerint fogja rangját megnyerni, S e társadalom eszméjét a Protestantismus alapelvének köszönjük.

Szabad egyéniség megvesztegethetlen kötelességérzettel; szabad lelkiismeret, mely hitéért csak Istennek felelős; szabad tudomány, melynek egyedüli tekintélye az ész; szabad társadalom, melyben csak az egyéniség szellemi értéke határoz : ideálok, melyeket részben meg­ valósítottunk, részben utódainkra hagyunk, hogy kínos és bizonyára véres verejtékkel is életbe léptessék, — ezek a protestáns szabadságnak gyümölcsei.

S mind ezeknek első megvalósítója Luther volt. Bölcsesége korlátolta az eszmét fejlődése elején a kellő határok között; hite s Istenben való bizalma hangoztatta azt rendületlenül a világ előtt akkor, mikor e szavak kimondásáért halállal lakoltak; tapintata alapította az új elv menhelyét egyházainkban fogyás visszavonulás minnesota a szabad tudomány első bölcsőjét is­ koláinkban, melyek az egyházzal, mint éltető gyökerükkel örökké fog­ nak összefüggni.

FOGY MN Á S IU M ÉRTESÍTŐJE - PDF Free Download

S azért áldva legyen előttünk mindenkor ama férfiú emlékezete, kinek mindezt köszönjük; lebegjen felettünk s éljen ben­ nünk az ő halhatatlan szelleme, hogy tetteinkkel mutassuk iránta való hálánkat, hozzá való ragaszkodásunkat.

S a hova ez idő szerint a pro­ testáns elvnek minden nemzetre szóló világossága még nem hatott, a késő nemzedékek hadd találják majd ott is ama szellemet, mely Luther­ től áradt szét a világon s mely boldogokká, mert szabadokká, tett ben­ nünket.

Bänke, a hires német történész, egy történelmi előadása kezdetén azon óhajnak adott kifejezést, bár oly híven tudná visszaadni a törté­ nelmi eseményeket, mint a tükör az előtte álló tárgyakat.

fogyás visszavonulás minnesota illatok a fogyáshoz

A történelem az időben lezajlott események képét adja, azoknak okát kutatva, következményeiket kimutatva. Az idők múltával az ese­ mények tiszta képe elhomályosodhatik, a viszonyok változtával az ese­ ményeket előidéző okokról s az áltatok előidézett következményekről különféle, sőt ellentétes nézetek merülhetnek fel.

Máskép áll a dolog a földrajzban. Itt a leírandó tárgy maga a Föld s különösen annak felülete, tehát oly dolog, mely — bár egyes részletek év-év mellett változnak — évezredeken át lényegében alig változik, ha­ nem ugyanaz marad.

Értékeljük az új igazolásokat és cseréket – Fűzővel kifelé!

A Föld felületén észlelhető élet s annak külső ha­ tásoktól függő évi és időszaki fogyás visszavonulás minnesota is oly törvényszerűséggel követ­ keznek egymásután, hogy felette eltérő feltevések itt sem érvényesülhet­ nek. Ebből az látszik következni, hogy nincs tér, hol az objektivitásnak inkább hódolnánk, mint a földleírásban: leírni a Föld területeit úgy, a mint azokat látjuk, síkságot, hegységet, völgyet, sziklát, folyót, vízesést, viránvt, erdőt stb.

Objektív ám, ha nem kellene mindenütt hozzá tennünk azt «a mint látjuk». De hát hogy látjuk? Mily óriásilag különbözik az, a mit az egyik látott, attól, a mit a másik lá­ tott! Tehát másnak kell lenni e képnek, mint a melyet magának az formál róla, ki gyermekéveit fogyás visszavonulás minnesota élte, kit kedves emlé­ kek nem csatolnak e területhez. Válaszszunk szűkebb helyet: Ott mondták meg egymásnak azt, a mit régen éreztek egymás iránt, ott tettek szent fogadást az egész életre — a sírig.

Bizony «snig képben él elő ttok» e helyecske s a róla alko­ tott kép egészen más, mint azé, kit ott talán — mondj uk — mérges vipera ijesztett meg. Említsem-e azt a szűk földterületet, hol annyian férnek meg bé­ kén egymás mellett, kik fogyás visszavonulás minnesota életben nem tudtak megférni?

Robert Merle: A gyermekkirГЎly by Borbolya AprГіsГЎgok - Issuu

Mondjam-e, mennyivel másnak látja a temetőt az, ki kedveseinek földi maradványait kisérte ki oda, mint az, ki saját tapasztalatból még nem tudja, hogy mit tesz az, forró könyet hullatni a hideg sírhantra? Meg vagyok győződve, hogy minden magyar más szemmel nézi s ennélfogva más képet alkot magának a tetétleni pusztáról, a Branyiszkóról, Cserlialomról, a Világos körül elterülő térségről, mint az idegen.

FOGYÁS - gyors, olcsó és hatékony fogyás

Másnak látom én a Magas-Tátrát, mint az alját lakó magurai goral; másnak látja a természetbúvár 1 éves fogyás ecsedi lápot, rejtekeivel, pezsgő életé­ vel, csodáinak millióival, mint az, kinek összes emléke e vidékről a váltóláz — melytől alig tudott szabadulni. Másnak látta a pusztát az, ki tikkasztó hőségben, porfellegbe takarva vánszorgott rajta keresztül, mint az, ki üdítő eső után járta be. Más a mezőség tavaszszal, nyáron, őszszel, télen s így más a kép, melyet róla az idegen nyer, az évszak, az időjárás szerint, a melyben azt látta.

Másnak láttam én a kis mező­ várost, melyben sokadalom vagy ünnep alkalmával voltam, mint az, ki aratás idején járta fogyás visszavonulás minnesota kihalt utcáit. Bizony a földrajz s annak különösen azon része, melyet «leíró­ n a k» nevezhetünk, subjektiv felfogáson alapszik. Subjektiv az a kép is, melyet a következőkben feltárni óhajtok. Győződjenek meg minél töb­ ben.

Sokan fáradoztak és fáradoznak még ma is idegen — kiváló szép­ ségű, vagy feltűnő alkotási! Mindazonáltal azt hiszem, hogy talán az sem cselekszik felesleges munkát, ki édes hazánk egyes területeit teszi tanul­ mány tárgyává, ki hazánk egyes vidékeit ismertetni s azok iránt az ér­ deket szélesebb körökben felkölteni igyekszik. Ne csodálkozzunk rajta, ha a szomszéd németeknek gyakran oly nevetséges botor fogalmaik vannak hazánkról, hisz mi magunk is oly kevéssé ismerjük a z t!

Én kész örömmel üdvözlök minden munkát, mely hazám földjével foglalkozik, kész örömmel mindenkit, ki hazánk egyes vidékeinek sajátságait ismer­ teti. Mert meg vagyok győződve, hogy csak az egyes részek minél lelki-' ismeretesebb feldolgozása után lesz lehetséges idővel oly művet összeál­ líthatni, mely a földrajz fokozott igényeinek megfelelőleg nekünk s mások­ nak is hazánk hű képét fogja nyújthatni.

S hiszem, hogy vannak mások is, lak hasonlóan gondolkoznak s kik munkámat talán nem vetik félre — mi­ vel az nem foglalkozik a Himalaya vagy Cordilerák csodáival s azokat ké­ fogyás visszavonulás minnesota, méltassák némi figyelmükre fogyás visszavonulás minnesota, a mit a földrajzi tudomány égjük igen szerény napszámosa e szűkre szabott helyen összehordani képes volt.

Ha egy a természet szépségei iránt fogékony ifjú — s melyik ne volna az? Azóta a kis Torna megj7e meg is halt. Kicsi volt, szegény volt, azt mondják, hogy7 beteg is volt. A mai realisztikus korban talán épen az volt legnagyobb betegsége, hogy7 szegény7 volt. Torna a megj7ék sorában megszűnt leírni. Testének nagyobb részét Abauj kapta, kisebb részét Gömör-Kisliont megye. Amaz a nagyobb darabot saját nevének feláldo­ zásával vásárolta meg, azóta nem első ízben Abauj-Torna megyének nevezik.

Az utóbbi, már úgy is dupla nevű lévén, ingyen kapta részét, igaz hogy kis részt s a mi ennél még igazahb : a volt Torna megyének legszegényebb részét. Ott, hol most Abauj-Torna és Gömör-Kishont megj7ék ha­ tárosak s hol a kettőhöz éjszak felé Szepes megj7e csatlakozik s ennek a határvonalnak is csak éjszaki kis részére kívánom az olvasó figyelmét irányítani s azt a földterületet ismertetni, mely a keleti hosszú­ ság Forrótól számítva 38°18'— 38°40' s az éjszaki szélesség 48°35'— 48°42' között a tíodva és Tornavíz által határolva elterül.

Ismertetni akarom kivált oly czélból hogy most, midőn a forgalmi eszközök ör­ vendetes gyarapodásával az títazási kedv is oly7 óriási mértékben nö­ vekszik, s midőn a leírandó terület szomszédságában fekvő Baradlát a magyarországi Kárpát-egylet közvetlen hatáskörébe vonta — a mi okvetetlenűl annak fokozott látogatását fogja eredményezni — ezen sze­ gény ugyan, de a természet által annyi látnivalóval megáldott vidék felé tereljem a szabad természet barátainak figyelmét, hová eddigelé — nagyrészben félreeső fekvésénél fogva — csak ritkán vetődött idegen s ez is legtöbb esetben a szádellői völgy megszemlélésére fogyás visszavonulás minnesota.

Pedig hát van ott a szádellői fogyás visszavonulás minnesota mellett még elég más látni s tanulni való s a sza­ bad természet barátja soha sem fogja megbánni, ha e vidéket útjába ejti.

Ezen főgerincz — a gömör-szepesi érchegység 25 zsírégető része — bel­ sejében nemes érceket rejt, lejtői és magaslatai rengeteg erdőkkel, éjszakfelé fenyvesekkel, a déli lejtőkön bükk és tölgyesekkel vannak bo­ rítva. Vízben e hegység igen gazdag. Úgy a Sajó, mint a Gölnic is igen számos mellékpatakot vesz fel e hegygerincből. Legnagyobb a Gölnicbe ömlő Szomolnok. A Szomolnoktól nem messze ered a Bodva is.

A kettőnek legfelsőbb völgye között a hegygerinc annyira aláereszke­ dik, hogy itt Szomolnok ház; róni. Egy másik újabb időben mindinkább elhanyagolt út vezet a Szomolnok völgyből — Nem fogok lefogyni magaslatokat ügyesen kikerülve, Uhornán 81 ház; róm.

A felette emelkedő hegykúpot a még részben ép Krasznahorka vára ékesíti.

fogyás visszavonulás minnesota fogyás az idióták számára

Krasznahorkát méter a tenger színe felett azon tág völgy katlan uralja, mely a Sajó völgyből a Lúcs patak mentében kelet felé húzódik. E termékeny katlan keleti végén van Hárskút ház; róm. Ha itt a kitűnő, jó karban tartott országútat, mely Hárskútból a Szoroskön át Torna-Szepsi, majd meg Kassa felé vezet, elhagyjuk s a völgybe felfelé vivő — nem országos ugyan, de szintén jó karban tar­ tott — útra kanyarodunk, egy szűk idvllikus völgybe jutunk, mely ké­ pes maradandó nyomokat hagyni emlékezetünkben.

fogyás visszavonulás minnesota 2 hét alatt elveszíti a 7 testzsírt

Különösen ha valaki Budapestről — mint magam is az utolsó al­ kalommal — Fülekig gyorsvonattal, innen Bosnyóig lassú menetű ve- n gyesvonattal útazott s Kosnyón — hol a Sajó völgye vonzóbb képet kezd mutatni — ismét az országúton, porfellegbe burkolva, az égető nap­ sugaraknak kitéve idáig h ato lt: itt egyszerre szinte más övre, más kii­ mába képzeli magát átiiltetettnek.

Sűrű erdők alatt, a pompásabbnál pompásabb virágok ezreivel díszített eleven zöld rétségen át viszen ittunk; gyönyörködve szemléljük a virágokon himbáló pillangók megszámlálhatlan mennyiségét s az útszéli nefelejcs-pázsit szinte elfelejteti velünk, hogy túl vagyunk azon a koron, midőn a nefelejcs-csokor sze­ dése nem pusztán instinktiv, de gyakran édes érzelmekkel párosult cselekvés vala.

De hagyjuk azt. Sűrű ostorpattogtatás ami int, hogy ki kell térni. Jönnek-mennek a teherkocsik, hol szénnel, vaskővel megrakodva, hol üresen fogyás visszavonulás minnesota, de a rajta ülőkről következtethetjük, hogy azok is a vasgyárban jártak, mely­ nek magas 29'8 mí kürtője nem sokára szemünkbe ötlik.

A dernöi vasgyár gr. Andrássy birtok kitűnő vasat és sok mindenféle öntvényt készít. Kitűnő barna vaskő s a fabőség — mindkettő közvetlen közelé­ ben — a gyárat a konkurenciára képesíti.

A fel nem használt fát még csak múlt évben vették munkába a szénégetők s ott nem egy, de szám­ talan — több mint egy méter átmérőjű fákat és tuskókat láttam he­ verni a már sűrű, lielyenkint áthatolhatlan fiatalosban. Itt tehát erdőültetésre nincs szükség, itt a természet maga ülteti a fákat, az ember csak vágja, ritkítja. Pedig e fogyás visszavonulás minnesota kulcsa igen egyszerű.

A kivágott, de le nem tarolt erdőterületeket bankbeszélő fogyás használják legelőnek s így megint erdő lesz ott, a hol volt, nagyobb munka nélkül, legfölebb, hogy kevésbbé jó talajon a szemes birtokos a természet lassú munkáját utánültetgetéssel elősegíti, sietteti.

Tovább haladunk a regényes völgyben. A nyitott kis udvarokon álló, hol meg­ rakott, hol üres szekerek mutatják, hogy itt fuvaros nép lakik. Az fogyás visszavonulás minnesota szonyok a patakban mossák a fehérneműt, mely szennyes marad mosás irtán is, mert átjárta a szénpor s azt többé szép fehérre mosni nem lehet.

Kovácsvágás felett a völgy kissé tágul. A vasgyár körül élénk élet és mozgás van. Hozzák itt is a szenet, hozzák a vaskövet; folyik a munka serényen, különösen mióta a lucskai vasbányák termelvényeihez hozzá járul a bárkái kiaknázhatlan bőségű vasrétegek anyaga. E vasgyár gr. Zichy birtok termelvényeit jó részben a budapesti Ganz-gyár dolgozza fel. A gyáron túl Lucska helység 78 ház; r. Oldalt fekszik az egy kopár mészfalak által képezett katlanban, melyet egy kristály tiszta vizű patakocska szel.

Kopár lejtőjének végső nyúlványa a völgyet ismét szűkre szorítja. A szűk völgy egyik kanyarulatában festői fekvésű malom van, mely — úgy mint a Demő mellettiek mindegyike is — megérdemelné, hogy tájfestőnek mintául szolgáljon. A malom uralta szorosból kijövet ismét tágúl a völgy; utunk rétek szélén s lejtős szántóföldek aljában egyenesen Barka felé vezet. B arka 71 ház; r.

A kissé tágult sík fogyás okc táncterem körül van véve meredek, de erdőborított lejtőktől, melyeken csak itt-ott — mintha művész által volna oda állítva —- kandikálnak ki a festői sziklacsoportok — a szádellői völgy előőrsei.

További a témáról